ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแฟรนไชส์ร้านค้าออนไลน์


1. สมาชิกจะต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
2. สมาชิกจะไม่นำแบนเนอร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Siamtradecenter.com ไปไว้ในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
3. สมาชิกจะไม่นำสัญลักษณ์ ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆของทางบริษัทฯไปใช้งานนอกเหนือข้อตกลง
4. สมาชิกจะไม่แอบอ้างในการใช้สัญลักษณ์ ข้อความ ลิ้งค์ หรือเครื่องหมายการค้า ไปใช้ในเชิงที่สื่อว่ามีความเกี่ยวข้องพิเศษหรือได้รับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทแล้วเท่านั้น
5. สมาชิกจะไม่ดัดแปลง แก้ไขลิ้งค์ หรือครอบคำสั่งอื่นๆในส่วนที่เป็น Affiliate กับทางบริษัทฯ หากตรวจพบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกและไม่จ่ายค่าตอบแทนจากการขายทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สมาชิกจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ลูกค้า และ/หรือ ผู้เยี่ยมชม เกิดความสับสน เข้าใจผิดว่ากำลังทำธุรกรรมอยู่ในเว็บไซต์ใด หรือเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับเว็บไซต์ฯผิดจากตามข้อตกลง
7. สมาชิกจะไม่ใช้ลิงค์พิเศษในการเชื่อมโยงกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย หรือซอฟท์แวร์ที่มีความประสงค์ร้ายต่อผู้เยี่ยมชม ลูกค้า และ/หรือ บริษัทฯ เช่น ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ หรือ คำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ผู้ควบคุมไม่รับทราบมาก่อน
8.สมาชิกจะไม่กระทำการใดๆ ที่ทางบริษัทฯพิจารณาว่าเป็นการพยายามทุจริต หรือประสงค์ร้ายต่อระบบฯ และ/หรือ บริษัท เช่นการพยายามเจาะเข้าระบบฯ การลอบเข้าถึงข้อมูล การทำให้เว็บไซต์ฯใช้งานไม่ได้ตามปกติ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ฯ การใช้ซอฟท์แวร์ หรือ โรบอทในการส่งผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ฯ เป็นต้น
9. ทางเว็บไซต์ฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกในระบบฯของสมาชิกได้ หากทางเว็บไซต์ฯพิจารณาเห็นว่าสมาชิกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
10. ผู้สมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและเป็นความจริงหากรายละเอียดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง ทางระบบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการสมัครสมาชิกเป็นตัวแทนจำหน่าย
11. สมาชิกต้องปฏิบัตามกฏระเบียบและข้อตกลงของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏของทางบริษัททางผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก Affiliate ได้ทันดีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
13. สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต
14. หากทางระบบตรวจพบการทุจริตเกิดขึ้น ระบบจะทำการยกเลิกสมาชิก และทางสมาชิกจะถูกขึ้นบัญชีดำกับทางบริษัท จะไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกและซื้อสินค้าได้อีกไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และบริษัทจะทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน เงิน 10 เท่าของยอดรวมราคาสินค้าในรายการที่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้น
15. เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ระบบจะทำการตัดยอกทุกๆสัปดาห์และโอนรายได้ให้กับแฟรนไชส์ เมื่อมียอดเงินสะสมครบหรือ 1,000 บาท ในกรณีที่ยอดสะสมไม่ถึงยอดที่กำหนด ระบบจะทำการคิดยอดรวมสะสม ทบต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไป โดยระบบจะหักค่าบริการ 10% จากยอดการโอนแต่ละครั้งของรายได้ เพื่อนำไปเสียค่าบริการต่างๆและพัฒนาระบบต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการบริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า